fbpx
590201

EuroHunt Boktjära 5L

349.00kr

Kategori:

Produktbeskrivning

EuroHunt Beech Tar 5L

Eurohunt Quality Beech Tar 5L är boktjära i ren form, helt utan tillsatser och feromoner. Attraherar vildsvin och kronhjort över långa avstånd. Toppkvalitativ tillverkning med boktjära som kokats två gånger. 

Orsakar hudirritation. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan orsaka dåsighet och yrsel. Skadligt för vattenlevande organismer, med långtidseffekt. Säkerhetsanvisningar: Förvaras utom räckhåll för barn. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rök inte. Får inte sticka hål eller bränna, inte ens efter användning. Undvik inandning av aerosol. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella befintliga kontaktlinser om möjligt. Fortsätt skölja. Om hudirritation eller hudutslag uppstår: Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Skydda från direkt solljus. Utsätt inte för temperaturer över 50 °C / 122 °F. Kassera innehållet / behållaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser.

 

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “EuroHunt Boktjära 5L”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *